Wzór na konkurencję – nowe możliwości dofinansowania!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wkrótce ogłosi nabór wniosków o dofinansowanie, które mają wesprzeć wykorzystanie wzornictwa w działalności przedsiębiorstw. Poniżej przedstawiamy informację o działanie.

DZIAŁANIE 1.4 WZÓR NA KONKURENCJĘ

Celem Działania jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstw z Polski Wschodniej w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem w firmie oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstw, co przełoży się na wdrożenie nowych produktów na rynek.

Działanie przewiduje kompleksowe wsparcie MŚP w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych obejmujące przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz stworzenie strategii wzorniczej (rozumianej jako rekomendacje dalszych działań), na podstawie której poprzez wykorzystanie procesu projektowania wzorniczego wdrożona zostanie innowacja.

TYPY PROJEKTÓW:

W ramach działania przewidziano dwuetapowe wsparcie:

  • Etap I – w ramach etapu  zostaną  przeprowadzone  audyty  wzornicze  w firmach.  Audytorzy dokonają  diagnozy  firmy  i  wspólnie  z  nią zdefiniują działania rekomendowane do wdrożenia.
  • Etap II – wsparcie na wdrożenie w firmie strategii wzorniczej opracowanej w ramach  I  etapu, tj.  przeprowadzenie działań z wykorzystaniem procesów projektowania, których końcowym rezultatem będzie wprowadzenie na rynek innowacji.

TYP BENEFICJENTA

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

KWOTY WSPARCIA:
Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych.

Etap I – 85%

Etap II – 70%

Zapraszamy do kontaktu z biurem LCC ! Skonfrontuj swój pomysł z naszymi specjalistami.