Szansa na kolejne dotacje!

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło konkurs, w którym środki są przeznaczone na wsparcie otoczenia biznesu i potencjału przedsiębiorstw w zakresie działalności B+R+I.

DZIAŁANIE 2.1 WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I
Termin naboru: 01.09.2015 – 30.10.2015 r.

Celem Działania jest wsparcie projektów polegających na tworzeniu i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. W ramach konkursu pomoc może zostać przeznaczona na inwestycje typu Centra Badawczo-Rozwojowe w rozumieniu Rozporządzenia MG.

TYPY PROJEKTÓW:

1. Do wydatków kwalifikowanych zalicza się koszty:
A.  nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego), jeżeli spełniają łącznie następujące warunki,
B.  nabycia albo wytworzenia środków trwałych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia,
C.  nabycia robót i materiałów budowlanych,
D.  nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

  • będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,
  • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
  • będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,
  • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata,

E. spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,
F.  spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone w pkt 4) poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.
Do kosztów kwalifikowanych w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe zalicza się koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.
Przedsiębiorca w ramach pomocy de minimis może objąć wnioskiem koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
Maksymalna wartość dofinansowanie w ramach danej pomocy w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat podatkowych wraz z pomocą o którą Wnioskodawca się ubiega nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 000 euro, a w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze drogowego transportu towarów – 100 000 euro.
Łączna wartość kosztów kwalifikowanych na nieruchomość nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowanych projektu.
TYP BENEFICJENTA:

a. Mikro, małe przedsiębiorstwa
b. Średnie przedsiębiorstwa
c. Inne niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa
KWOTY WSPARCIA:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 2 000 000,00 zł
Maksymalna wartość projektu: 50 000 000,00 EUR

POZIOM WSPARCIA:

Maksymalny poziom dofinansowania UE w zależności od lokalizacji przedsiębiorstwa:
a. Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70 %
b. Średnie przedsiębiorstwa: 60 %
c. Inne niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa: 50 %
W zakresie prac rozwojowych:
a. Mikro i małe przedsiębiorstwa: 45 %
b. Średnie przedsiębiorstwa: 35 %
c. Inne niż mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa: 25 %

Nasi specjaliści czekają na Państwa pomysły!