Środki na badania celowe oraz infrastrukturę B+R

1 grudnia zostały ogłoszone nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Tym razem środki zostaną przeznaczone na badania celowe (konkurs 1.2) oraz infrastrukturę B+R.

Szczegóły konkursów:

DZIAŁANIE 1.2 BADANIA CELOWE:
Nabór wniosków 31.12.2015 – 18.02.2016.
Celem Działania jest zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na działalność badawczo – rozwojową w regionie oraz zwiększenie skali wdrażanych innowacji przez przedsiębiorstwa z sektora MŚP prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego.
TYPY PROJEKTÓW: Projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też na wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

KWOTY PROJEKTU: minimalna: 80 000,00 zł maksymalna: 5 000 000,00 zł

KWOTY WSPARCIA:
Minimalna kwota wsparcia: 20 000,00 zł Maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 zł

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

Badania przemysłowe:

a. Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80 %

b. Średnie przedsiębiorstwa: 75 %

c. Duże przedsiębiorstwa: 65 %

Eksperymentalne prace rozwojowe:

a. Mikro i małe przedsiębiorstwa: 60%

b. Średnie przedsiębiorstwa: 50%

c. Duże przedsiębiorstwa: 40 %

DZIAŁANIE 1.3 INFRASTRUKTURA BADAWCZO – ROZWOJOWA W PRZEDSIĘBIORSTWACH:
Nabór wniosków 31.12.2015 – 18.02.2016.
Celem szczegółowym Działania jest zwiększenie udziału sektora przedsiębiorstw w ogólnej wartości nakładów na infrastrukturę badawczo – rozwojową w regionie. Wsparcie udzielone w ramach Działania będzie koncentrować się na pobudzeniu sektora prywatnych przedsiębiorstw do świadczenia usług badawczo – rozwojowych na rzecz innych podmiotów.
TYPY PROJEKTÓW: Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa lubelskiego i polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego, w szczególności: zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

KWOTY PROJEKTU: minimalna: 100 000,00 zł, maksymalna: 10 000 000,00 zł

KWOTY WSPARCIA: minimalna kwota wsparcia: 50 000,00 zł maksymalna kwota wsparcia: 3 000 000,00 zł

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

a. Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70 %

b. Średnie przedsiębiorstwa: 60 %

c. Duże przedsiębiorstwa: 50 %