Nowe szanse na dofinansowania z programów ponadregionalnych

Na najbliższym czasie przedsiębiorstwa mają kolejne szanse na pozyskanie wysokich dofinansowań w ramach działań ponadregionalnych. Poniżej znaleźć można kilka wybranych propozycji:

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ:

Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych  – do 10 mln zł
Pomoc mogą otrzymać wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych kierujący do członków klastra projekty:
  • wspierające internacjonalizację oferty klastra i/lub członków klastra;
  • zwiększające widoczność klastra na rynkach międzynarodowych;
  • tworzące sieci kontaktów i wspierające wymianę wiedzy z partnerami zagranicznymi;
  • rozwijające współpracę międzynarodową klastra i/lub członków klastra;
  • promujące marki produktowe.

Jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo działające w Polsce Wschodniej możesz pozyskać wsparcie na wprowadzenie swoich produktów lub usług na nowe rynki.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

  • koszty usług doradczych związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • koszty innych usług komplementarnych względem zakupywanych usług doradczych związanych z przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego;
  • koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych;
  • koszty związane z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności