Kolejne dotacje UE także dla Lublina!

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło kolejny konkurs, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na badania przemysłowe i prace rozwojowe. Dotacje przeznaczone są dla dużych przedsiębiorstw. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi aż 20 mln euro. Poniżej informacje na temat konkursu.

DZIAŁANIE 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” (Duże przedsiębiorstwa)

Termin naboru: 14.10.2015 – 30.11.2015 r.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację  projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty,  w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

ZAKRES WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH:

Program przewiduje finansowanie przede wszystkim:

  • Wynagrodzeń wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych
  • Kosztów aparatury naukowo – badawczej i innych urządzeń służących do wykonywania badań
  • Budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu
  • Kosztów usług badawczych (podwykonawstwo), wiedzy i patentów oraz koszty doradztwa
  • Innych kosztów operacyjnych ponoszonych bezpośrednio z realizacją projektu, w tym koszty materiałów i środków eksploatacyjnych
  • Dodatkowych kosztów ogólnych ponoszonych bezpośrednio przy realizacji projektu

TYP BENEFICJENTA

  • Inne niż mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa 

KWOTY WSPARCIA:

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 12 000 000,00 zł

Maksymalna wartość dofinansowania:

20 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe,

lub

15 mln euro – dla przedsiębiorstwa na jeden projekt jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

POZIOM WSPARCIA:

  • 65% w przypadku badań przemysłowych
  • 40% w przypadku prac rozwojowych