Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem w kwestii przygotowania projektu 1.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw finansowanym z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

Celem Działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

BENEFICJENCI: 

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które spełniają warunki:

 1. przed dniem złożenia wniosku firma zamknęła przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 2. firma osiągnęła przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN,
 3. przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym firmy są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 4. firma dokonała wyboru Wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji firmy
  i podpisała z nim umowę warunkową przed dniem złożenia wniosku.

TYPY PROJEKTÓW:

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem:

 • I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności;
 • II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych
  z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego.

I etap – obejmuje usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalność obejmujące w szczególności:

 1. analizę możliwości eksportowych firmy,
 2. wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 3. koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 4. wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych
  (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 5. rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 6. propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej
  i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.)

II etap – obejmuje zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych  oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na
I etapie modelu biznesowego obejmujących m.in.:

 1. Doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów
  z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 2. Doradztw o w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 3. doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 4. Doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych),
 5. Zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku
  z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

KWOTY WSPARCIA:

Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych – 80%.

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

Etap I  – 50 tys. PLN

Etap II – 500 tys. PLN