INTERNACJONALIZACJA MŚP

Do  20 maja 2016 r trwa nabór wniosków o dofinansowanie do I Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Konkurs skierowany jest do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, prowadzących swoją działalność na terytorium makroregionu Polski Wschodniej. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w konkursie.

DZIAŁANIE 1.2 INTERNACJONALIZACJA MŚP

Celem Działania jest zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki zagraniczne.

BENEFICJENCI:

Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które spełniają warunki:

 1. przed dniem złożenia wniosku firma zamknęła przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy,
 2. firma osiągnęła przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. PLN,
 3. przychody ze sprzedaży zagranicznej w ostatnim roku obrotowym firmy są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług,
 4. firma dokonała wyboru Wykonawcy modelu biznesowego internacjonalizacji firmy
  i podpisała z nim umowę warunkową przed dniem złożenia wniosku.

TYPY PROJEKTÓW:

Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

W ramach działania MŚP będą objęte dwuetapowym wsparciem:

 • I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego
  w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności;
 • II etap – w ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych
  związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu

 

KWOTY WSPARCIA:

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych – 80%.

 

MAKSYMALNA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

Etap I  – 50 tys. PLN

Etap II – 500 tys. PLN

Skonsultuj swój pomysł z naszymi specjalistami!

Tomasz Popławski

Kierownik Działu Projektów Inwestycyjnych

+48 533 503 712

tomasz.poplawski@lcc.lublin.pl

Cezary Jabłoński

Specjalista Ds. Handlu Międzynarodowego

+48 791 222 183

cezary.jablonski@lcc.lublin.pl