Innowacje w MŚP

Kolejne pieniądze czekają na przedsiębiorców. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 31 sierpnia rozpocznie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu 1.3.1 Wdrażanie Innowacji przez MŚP. Nabór zakończy się 30.10.2015 roku. Zapraszamy do zapoznania się z warunkami uczestnictwa w konkursie.

PODDZIAŁANIE 1.3.1 WDRAŻANIE INNOWACJI PRZEZ MŚP

W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Celem Działania jest zwiększenie potencjału MŚP działających w ramach ponadregionalnych powiązań kooperacyjnych, w zakresie zdolności do realizowania procesów innowacyjnych.

TYPY PROJEKTÓW:

W ramach poddziałania wspierane będą projekty prowadzące do stworzenia innowacyjnych (na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. W ramach projektu  beneficjent będzie mógł współfinansować poszczególne etapy procesu inwestycyjnego mającego na celu wdrożenie innowacyjnego produktu:

  • przygotowanie do wdrożenia obejmujące w szczególności przygotowanie analizy rynku i możliwości ulokowania na nim produktu,  przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej, uzyskanie, walidację i obronę patentu, uzyskanie niezbędnych certyfikatów i akredytacji, od których uzależnione jest wdrożenie produktu lub technologii w działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa (na tym etapie mogą być finansowane usługi doradcze w zakresie innowacji i usługi wsparcia innowacji, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia),
  • zakup praw patentowych, technologii, know- how, licencji związanych z wdrożeniem wyników prac badawczych (wyniki prac B+R stanowić będą podstawę do opracowania nowego innowacyjnego produktu bądź usługi),
  • przeprowadzenie prac dostosowawczych (jeśli będzie to konieczne),
  • etap wdrożenia obejmujący inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe, w szczególności: zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

KWOTY PROJEKTU: 

Minimalna kwota wsparcia: 1 000 000,00 zł

KWOTY WSPARCIA:

Minimalna kwota wsparcia: 700 000,00 zł

Maksymalna kwota wsparcia: 7 000 000,00 zł

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

  • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70 %
  • Średnie przedsiębiorstwa: 60 %

Przedsięwzięcie zgłoszone do wsparcia przez MŚP będącego członkiem ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego powinno zawierać się w ramach celów rozwojowych tego powiązania oraz być związane z obszarem jego specjalizacji.

Przez ponadregionalne powiązanie kooperacyjne rozumie się zgrupowanie minimum 5 działających w pokrewnych sektorach przedsiębiorców współpracujących w procesie tworzenia wyrobów lub usług, którego działalność koordynowana jest przez podmiot zarządzający powiązaniem. Ponadregionalne powiązanie kooperacyjne obejmuje swym zasięgiem minimum dwa województwa, w tym co najmniej jedno z terenu Polski Wschodniej, a jego podmiot zarządzający ma siedzibę na terenie Polski Wschodniej.

Skonsultuj swój pomysł z naszymi specjalistami!