Fundusze na innowacje!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór w ramach konkursu 2.3.2  „Bony na innowacje dla MŚP”.

W ramach Poddziałania udzielane będzie wsparcie na zakup usług badawczo – rozwojowych polegających na opracowaniu:

  1. nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego;
  2. nowej lub znacząco ulepszonej usługi.

Usługa ta może dotyczyć innowacji nietechnologicznych (organizacyjnych, marketingowych), jeśli będą towarzyszyły usłudze, o której mowa w pkt a) lub b).

TERMIN NABORU: 31 sierpnia 2015 – 31 grudnia 2015

ADRESACI KONKURSU: przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Wykonawcą usługi na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit a – f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa ww. ustawie oraz posiadają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAKRES WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH:

  • opracowanie przez jednostkę naukową dla przedsiębiorcy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
  • opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, który stanowi innowację produktową – nowość rezultatów projektu jest rozumiana jako znacząca zmiana, wskaźniki jakościowe i ilościowe odróżniają ten produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub występujących na polskim rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej;
  • opracowanie technologii, sposobu świadczenia usług, która stanowi innowację procesową – nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian w obrębie procesu metody produkcji lub dostawy, sposobu świadczenia usług i ma pozytywny wpływ na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie lub znaczące podniesienie jakości świadczonych usług.

Katalog kosztów kwalifikowalnych projektu obejmuje koszt:

  • usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;
  • usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, o której mowa w pkt 1). Nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu;
  • materiałów, pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt 1). Nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.

Materiałem są rzeczy materialne, w szczególności materiały eksploatacyjne, części, podzespoły niezbędne do realizacji projektu.

KWOTY PROJEKTU:

Minimalna:60 000,00zł       Maksymalna: 400 000,00 zł

KWOTY WSPARCIA:

Minimalna kwota wsparcia: 48 000,00 zł (dla mikro małych przedsiębiorstw) oraz 42 000,00 zł (dla średnich przedsiębiorstw)

Maksymalna kwota wsparcia: 320 000,00 zł (dla mikro i małych przedsiębiorstw) oraz 280 000,00 zł (dla średnich przedsiębiorstw)

Masz pomysł jak wykorzystać te pieniądze? Skontaktuj się z naszym biurem!