Badania na rynek – nowe dofinansowania

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wkrótce ogłosi nabór na wnioski w ramach działania „Badania na rynek”.

Nabór wniosków planowany jest od 31.08 – 30.09. 2015 r., ogłoszenie konkursu nastąpiło 31 lipiec 2015 r.

Celem Działania jest wsparcie projektów mających na celu wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

TYPY PROJEKTÓW:

W ramach działania dofinansowanie może być przyznane na inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu oraz dywersyfikacją produkcji lub zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W ramach działania będą wpierane projekty dotyczące innowacji produktowej będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie. Wsparcie uzyskać mogą projekty dotyczące innowacji produktowej na skalę europejską.

KRYTERIA

 • planowane przedsięwzięcie dotyczy wdrożenia wyników prac B+R, przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie
 • planowany projekt dotyczy inwestycji początkowej (założenie nowego zakładu, zwiększenie zdolności produkcyjnych istniejącego zakładu, dywersyfikacja produkcji lub zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego istniejącego zakładu)
 • planowany projekt ma pozytywny wpływ na przynajmniej jedną z zasad 4R (Reduce, Reuse, Recycle, Rapair)
 • innowacyjność wdrażanego produktu będzie miała zasięg minimum na skalę europejską
 • wdrażany produkt będzie miał potencjał rynkowy
 • wnioskodawca przedstawi zdolność do sfinansowania projektu
 • przedmiot projektu wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
 • podmiot ubiegający się o wsparcie jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego

KWOTY PROJEKTU:

Minimalna: 10 mln PLN
Maksymalna: 50 mln EUR

KWOTY WSPARCIA:

Minimalna kwota wsparcia: 3 500 000 PLN

Maksymalna kwota wsparcia: 20 000 000 PLN

POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

 • Część badawcza: Maksimum 450 tys. PLN
 • Doradztwo: Maksimum 500 tyś PLN
 • Część badawcza, doradcza i inwestycyjna: Maksimum 20 mln PLN.
 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu to 10 mln zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe:
 • 1 mln zł.
 • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 mln zł.
 • Poziom dofinansowania: Część badawcza – maksymalnie 45% dla małego przedsiębiorcy oraz 35% dla średniego przedsiębiorcy, Część doradcza – maksymalnie 50%, Część inwestycyjna – zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Masz pomysł jak wykorzystać te pieniądze? Skontaktuj się z naszym biurem!