Aktualne szanse z programów ponadregionalnych – sierpień 2018

Kolejne szanse na dofinansowania w zasięgu ręki.  Poniżej znaleźć można kilka wybranych propozycji:

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ:

Poddziałanie 1.1.1  „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa ”

Nabór wniosków: 16.08.2018 – 14.12.2018r.

W ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania). Projekt  może  obejmować  dodatkowo prace  przedwdrożeniowe.

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

  • Minimalna: – 1 000 000,00 zł,
  • Maksymalna: 50 000 000,00 euro.

Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP”