Fundusze UE dla Lubelskich przedsiębiorców – sierpień 2018

Dużo słońca w te wakacje, ale nie zwalniamy tempa.  Dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Poniżej znaleźć można kilka  propozycji:

Działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP”

Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw  z województwa lubelskiego przede wszystkim dzięki wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Wzrost innowacji zostanie zapewniony m.in. poprzez wsparcie inwestycyjne przeznaczone na realizację wyników prac badawczych.

Projekty realizowane w ramach tego działania będą zakładały zwrot części dofinansowania z możliwością jej umorzenia. Kwota zwrotu uzależniona będzie od realizacji i osiągnięcia wskaźnika rezultatu bezpośredniego Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.

KWOTY WSPARCIA:

 • Minimalna kwota wsparcia: brak ograniczeń kwotowych;
 • Maksymalna kwota wsparcia: 2 000 000,00 zł.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA CAŁKOWITYCH WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH:

 • Mikro, małe przedsiębiorstwa: 70%;
 • Średnie przedsiębiorstwa: 60%.

Działanie 5.3 „Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego”

Nabór wniosków: listopad/grudzień 2018r.

Celem Działania jest poprawa efektywności wykorzystania energii w sektorze budownictwa, w wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych poprzez realizację wielokierunkowych i kompleksowych zadań w różnych dziedzinach, tj. ogrzewaniu, wentylacji, chłodzeniu, przygotowaniu ciepłej wody i oświetleniu pomieszczeń; jak również szersze wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych i niekonwencjonalnych.

Typ beneficjenta:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki, samorządu terytorialnego lub ich związki ,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (z wyłączeniem zlokalizowanych na obszarze ZIT LOF),
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH:

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną: 85%
 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70 %
 • Średnie przedsiębiorstwa: 60 %