Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości


Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy
Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości
Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 31.08.2018 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Lubelskiem Parkiem Naukowo-Technologicznym S.A.

Wartość projektu: 1 718 058,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 632 155,10 zł PLN

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Województwa Lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), które przynależą do jednej z poniższych grup:

 • Osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 • Kobiety
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby z niepełnosprawnościami

Do projektu zapraszamy również osoby odchodzące z rolnictwa, które należą do wyżej wymienionych 5 grup.

Cel projektu

Wzrost aktywności zawodowej poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej przez 50 osób z terenu woj. lubelskiego pozostających bez pracy w okresie od 1.02.2017 r. do 31.08.2018 r.

Rozwój przedsiębiorczości stanowi jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu. Wsparcie w ramach projektu ukierunkowane jest
na zwiększenie przeżywalności nowo powstałych przedsiębiorstw co przyczyni się do realizacji celów
w projekcie.

Działania projektowe

W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 formy wsparcia:
1. Szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej
a. Szkolenie warsztatowe z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metodologii Lean Analytics oraz Model Canvas jest to merytoryczne przygotowanie uczestników projektu do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to metodologia wspomagająca tworzenie, dopracowywanie i testowanie pomysłu biznesowego na prostych narzędziach nie wymagających nakładów finansowych. Światowej klasy program z obszaru nowoczesnej przedsiębiorczości przetestowany na setkach nowo powstających przedsiębiorstw.

b. Szkolenie „Niezbędnik Przedsiębiorcy” merytoryczne przygotowanie uczestnika projektu
do prowadzenie działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone będą zarówno w formie wykładu jak i warsztatów. Zakres merytoryczny zawiera:
– prowadzenie księgowości
– ubezpieczenie społeczne
– przepisy BHP
– pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
– wdrażanie i obsługa programów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– konstrukcja biznesplanu (założenia teoretyczne oraz wprowadzenie praktyczne)

c. Doradztwo indywidualne dla uczestników projektu polegać będzie na praktycznych aspektach konstrukcji biznesplanu oraz doradztwo obszarowe zgłoszone przez uczestników.

2. Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 300,00 zł.

3. Wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnego finansowego wsparcia po 1 500,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Personel biura projektu:

Koordynator Projektu – PARTNER WIODĄCY LCC

Asystent Koordynatora Projektu – PARTNER LPNT

Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i monitoringu – PARTNER WIODĄCY LCC

Specjalista ds. rozliczeń projektu i dotacji – PARTNER LPNT

16.03.2017

W związku z realizacją przez LUBELSKIE CENTRUM CONSULTINGU Sp. z o.o. Lublinie i  Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”, planujemy przeprowadzenie szkoleń z zakresu Szkolenie warsztatowe z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiebiorstwa z wykorzystaniem metodologii Lean Analitics oraz Bussines Model Canvas (Część I) a także Szkolenie „Niezbędnik Przedsiębiorcy” (Część II), dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na na szkolenia w Części I i Części II zgodnie z zapisami procedury rozeznania rynku:

Rozeznanie Runku nr. 1

Rozeznanie Rynku Załączniki

1. LCRP_RR_Szkolenia_Załącznik nr 1_Formularz oferty

2. LCRP_RR_Szkolenia_Załącznik nr 2

3. LCRP_RR_Szkolenia_Załącznik nr 3

4. LCRP_RR_Szkolenia_Załącznik nr 4

20.03.2017

W związku z doprecyzowaniem zapisów dotyczących dokumentów wymaganych do złożenia oferty Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Aktualna wersja rozeznania rynku poniżej.

Rozeznanie Rynku 1 AKTUALIZACJA

Adres biura projektu LIDERA:

„Lubelskie Centrum Consultingu” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuro projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”

Budynek Lubelskiego Parku-Naukowo Technologicznego S.A.
Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, pok. 5D011
tel. (81) 440 87 00

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek – 8.00-16.00

Strona LIDERA projektu:
http://lcc.lublin.pl

Adres biura projektu Partnera:

Lubelskie Park Naukowo-Technologiczny S.A.
Biuro projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”

Budynek Lubelskiego Parku-Naukowo Technologicznego S.A.
Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, pok. Sekretariat Zarządu
tel. (81) 534 61 00

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek – 8.00-16.00

Strona Partnera projektu:
http://lpnt.pl

Aktualności

28.02.2017

Uprzejmie informujemy, iż  złożone dokumenty rekrutacyjne  zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. W związku z tym ogłaszamy nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”.

Planowany termin rekrutacji: 10.03.2017r. (piątek) -24.03.2017r.(piątek)

Na dokumenty rekrutacyjne składają się:

 • Regulamin rekrutacji PDF
 • Załącznik nr. 1  Formularz rekrutacyjny PDF
 • Załącznik nr. 1a Oświadczenie dotyczące dodatkowych punktów rekrutacyjnych PDF
 • Załącznik nr. 2 Karta oceny formularza PDF
 • Załącznik nr. 3 Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa PDF
 • Załącznik nr. 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF

Wszystkie załaczniki można można również uzyskać w Biurze Projektu.

Ponadto prosimy:

 • osoby zarejestrowane jako bezrobotne o przedłożenie zaświadczenia z PUP/MUP potwierdzającego status osoby bezrobotnej;
 • osoby długotrwale bezrobotne o przedłożenie zaświadczenia z PUP/MUP potwierdzającego status osoby długotrwale bezrobotnej;
 • osoby odchodzące z rolnictwa o przedłożenie zaświadczenia o korzystaniu z systemu ubezpieczeń KRUS oraz zaświadczenia z PUP/MUP potwierdzającego status osoby bezrobotnej;
 • osoby z niepełnosprawnością o przedłożenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy w godzinach od 8.00 do 16.00.

Proszę pamiętać, iż formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami mogą  Państwo wysłać  pocztą / kurierem na adres: Lubelskie Centrum Consultingu Sp. z o.o., ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin lub dostarczyć osobiście do biura projektu.

Poniżej znajdują się dokumenty dla osób, które zakwalifikują się do projektu związane z aplikowaniem o środki finansowe oraz wsparcie pomostowe:

 • Załącznik nr. 7 Regulamin przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PDF
 • Załącznik nr. 8 Oświadczenia Beneficjenta pomocy / poręczyciela o nieposiadaniu długów PDF
 • Załącznik nr. 9 Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia/złożenia poręczenia PDF
 • Załącznik nr. 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis PDF
 • Załącznik nr. 10a Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia w postaci środków finansowych PDF
 • Załącznik nr. 11 Minimalny zakres biznesplanu PDF
 • Załącznik nr. 12 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem PDF
 • Załącznik nr. 15 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu PDF
 • Załącznik nr. 16 Karta oceny biznesplanu PDF
 • Załącznik nr. 18 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego PDF

08.02.2017 r.

W związku z planowanym rozpoczęciem rekrutacji Uczestników do projektu Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, poniżej wkrótce zostaną zamieszczone dokumenty rekrutacyjne.  Niedługo podamy informację, w jakim terminie rozpoczniemy ich nabór.

1. Regulamin rekrutacji.
2. Załącznik „Formularz rekrutacyjny”
3. Załącznik „Karta oceny formularza”
4. Załącznik „Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa”
5. Załącznik „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”

Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Projektu – dane kontaktowe znajdują się powyżej.

06.02.2017 r.

W związku z realizacją projektu Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości już niebawem na stronie zamieszczone zostaną dokumenty rekrutacyjne.

01.02.2017 r.

Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację projektu Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Zachęcamy do śledzenia aktualności
w zakładce Projektu LCRP.

Ważne linki:

Oferta


Oto TRZY FILARY naszej działalności. Dowiedz się więcej zapoznając się z katalogami.

Więcej

Masz jakieś pytania? Śmiało! Napisz do nas.

Skontaktuj się z nami

Już wiesz gdzie
nas znajdziesz


Lubelskie Centrum
Consultingu
sp. z o.o.

ul. Dobrzańskiego 3
(Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A.)
20-262 Lublin

NIP: 946-25-74-510
REGON: 060449905
KRS: 0000324073
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

Bank: Toyota Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 02 2160 0003 2000 1565 6209 0001

+48 81 440 87 00
biuro@lcc.lublin.pl

Jesteśmy do Twojej dyspozycji


captcha