Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości


Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy
Działanie 9.3 Rozwój Przedsiębiorczości
Okres realizacji projektu: od 01.02.2017 r. do 31.08.2018 r.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Lubelskiem Parkiem Naukowo-Technologicznym S.A.

Wartość projektu: 1 718 058,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 632 155,10 zł PLN

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 50 osób fizycznych w wieku 30 lat i więcej z terenu Województwa Lubelskiego, pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), które przynależą do jednej z poniższych grup:

 • Osoby w wieku powyżej 50 roku życia
 • Kobiety
 • Osoby długotrwale bezrobotne
 • Osoby o niskich kwalifikacjach
 • Osoby z niepełnosprawnościami

Do projektu zapraszamy również osoby odchodzące z rolnictwa, które należą do wyżej wymienionych 5 grup.

Cel projektu

Wzrost aktywności zawodowej poprzez nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia
i prowadzenia działalności gospodarczej przez 50 osób z terenu woj. lubelskiego pozostających bez pracy w okresie od 1.02.2017 r. do 31.08.2018 r.

Rozwój przedsiębiorczości stanowi jedną z form skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, podnoszenia poziomu aktywności zawodowej mieszkańców, a także stymulowania rozwoju ekonomicznego i społecznego regionu. Wsparcie w ramach projektu ukierunkowane jest
na zwiększenie przeżywalności nowo powstałych przedsiębiorstw co przyczyni się do realizacji celów
w projekcie.

Działania projektowe

W ramach projektu zorganizowane zostaną 3 formy wsparcia:
1. Szkolenia i doradztwo umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia prowadzenia działalności gospodarczej
a. Szkolenie warsztatowe z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem metodologii Lean Analytics oraz Model Canvas jest to merytoryczne przygotowanie uczestników projektu do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to metodologia wspomagająca tworzenie, dopracowywanie i testowanie pomysłu biznesowego na prostych narzędziach nie wymagających nakładów finansowych. Światowej klasy program z obszaru nowoczesnej przedsiębiorczości przetestowany na setkach nowo powstających przedsiębiorstw.

b. Szkolenie „Niezbędnik Przedsiębiorcy” merytoryczne przygotowanie uczestnika projektu
do prowadzenie działalności gospodarczej. Zajęcia prowadzone będą zarówno w formie wykładu jak i warsztatów. Zakres merytoryczny zawiera:
– prowadzenie księgowości
– ubezpieczenie społeczne
– przepisy BHP
– pozyskiwanie funduszy zewnętrznych
– wdrażanie i obsługa programów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
– konstrukcja biznesplanu (założenia teoretyczne oraz wprowadzenie praktyczne)

c. Doradztwo indywidualne dla uczestników projektu polegać będzie na praktycznych aspektach konstrukcji biznesplanu oraz doradztwo obszarowe zgłoszone przez uczestników.

2. Przyznanie środków finansowych w postaci dotacji bezzwrotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 23 300,00 zł.

3. Wsparcie pomostowe w postaci bezzwrotnego finansowego wsparcia po 1 500,00 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy.

Personel biura projektu:

Koordynator Projektu – PARTNER WIODĄCY LCC

Asystent Koordynatora Projektu – PARTNER LPNT

Specjalista ds. rekrutacji, szkoleń i monitoringu – PARTNER WIODĄCY LCC

Specjalista ds. rozliczeń projektu i dotacji – PARTNER LPNT

16.03.2017

W związku z realizacją przez LUBELSKIE CENTRUM CONSULTINGU Sp. z o.o. Lublinie i  Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”, planujemy przeprowadzenie szkoleń z zakresu Szkolenie warsztatowe z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiebiorstwa z wykorzystaniem metodologii Lean Analitics oraz Bussines Model Canvas (Część I) a także Szkolenie „Niezbędnik Przedsiębiorcy” (Część II), dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na na szkolenia w Części I i Części II zgodnie z zapisami procedury rozeznania rynku:

Rozeznanie Runku nr. 1

Rozeznanie Rynku Załączniki

1. LCRP_RR_Szkolenia_Załącznik nr 1_Formularz oferty

2. LCRP_RR_Szkolenia_Załącznik nr 2

3. LCRP_RR_Szkolenia_Załącznik nr 3

4. LCRP_RR_Szkolenia_Załącznik nr 4

20.03.2017

W związku z doprecyzowaniem zapisów dotyczących dokumentów wymaganych do złożenia oferty Zamawiający przedłuża termin składania ofert.

Aktualna wersja rozeznania rynku poniżej.

Rozeznanie Rynku 1 AKTUALIZACJA

27.03.2017

Zamawiający zdecydował o unieważnieniu procedury rozeznania rynku.

Rozeznanie Rynku 1 UNIEWAŻNIENIE

27.03.2017

W związku z realizacją przez LUBELSKIE CENTRUM CONSULTINGU Sp. z o.o. Lublinie i  Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”, planujemy przeprowadzenie szkoleń z zakresu Szkolenie warsztatowe z zakresu zakładania i prowadzenia przedsiebiorstwa z wykorzystaniem metodologii Lean Analitics oraz Bussines Model Canvas (Część I) a także Szkolenie „Niezbędnik Przedsiębiorcy” (Część II), dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na na szkolenia w Części I i Części II zgodnie z zapisami procedury rozeznania rynku:

Rozeznanie Runku nr. 1

Rozeznanie Rynku Załączniki

1. LCRP_RR_Szkolenia_Załącznik nr 1_Formularz oferty

2. LCRP_RR_Szkolenia_Załącznik nr 2

3. LCRP_RR_Szkolenia_Załącznik nr 3

4. LCRP_RR_Szkolenia_Załącznik nr 4

04.04.2017

W związku z problemem z pobraniem załączników zamawiający wydłuża termin składania dokumentów w ramach Rozeznania Rynku nr. 1 do 6.04.2017 do godziny 24.00

Rozeznanie Rynku nr. 1 AKTUALIZACJA

10.04.2017

Wyniki Rozeznania rynku nr. 1

Adres biura projektu LIDERA:

„Lubelskie Centrum Consultingu” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Biuro projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”

Budynek Lubelskiego Parku-Naukowo Technologicznego S.A.
Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, pok. 5D011
tel. (81) 440 87 00

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek – 8.00-16.00

Strona LIDERA projektu:
http://lcc.lublin.pl

Adres biura projektu Partnera:

Lubelskie Park Naukowo-Technologiczny S.A.
Biuro projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”

Budynek Lubelskiego Parku-Naukowo Technologicznego S.A.
Ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin, pok. Sekretariat Zarządu
tel. (81) 534 61 00

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek – 8.00-16.00

Strona Partnera projektu:
http://lpnt.pl

Aktualności

25.09.2017 Publikujemy ostateczną listę osób, które zostały rekomendowane do dofinansowania, wszystkim serdecznie gratulujemy.

Ostateczna lista rankingowa

15.09.2017 Publikujemy wyniki prac Komisji Oceny Wniosków dla osób z listy rezerwowej. Przypominamy że od 18.09 do 22.09.2017 przyjmowane są odwołania.

Lista rankingowa rezerwowa

5.09.2017 W związku ze zwolnieniem środków na dofinansowanie wniosków o wsparcie na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego dla 4 osób Beneficjent informuje o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie 4 osób z listy rezerwowej.

W dniach od 6.09 do 13.09.2017 odbędzie się dla tych osób nabór biznesplanów.

W dniu 15.09.2017 r. zaplanowana jest Komisja Oceny Wniosków a od 18.09 do 22.09.2017 odbywać się będzie procedura odwoławcza.

30.08.2017 Publikujemy  listę rankingową osób rekomendowanych do dofinansowania po zakończeniu procedury odwoławczej.

Lista rankingowa po procedurze odwoławczej

17.08.2017 Poniżej publikujemy wyniki oceny biznesplanów jakie wpłynęły do nas w ramach projektu „Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości” wszelkie niezbędne informacje o dalszym toku postępowania uczestnicy otrzymają w mailach.

Listy rankingowe

08.08.2017 Informujemy, że dnia 16.08.2017 r. odbędzie posiedzenie Komisji Oceny Bizesplanów.

21.07.2017 Zamieszamy listę osób, które zakwalifikowały się do projektu, a złożyły dokumenty do 21.07.2017  – z uwagi na brak miejsc w pojecie zostały umieszczone na liście rezerwowej

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

20.07.2017 Zamieszamy listę osób, które zakwalifikowały się do projektu, a złożyły dokumenty do 20.07.2017. Jednocześnie informujemy że lista podstawowa osób zakwalifikowanych został zamknięta. Do 21.07. 2017 prowadzimy nabór na listę rezerwową.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

18.07.2017 – Trwa nabór biznesplanów – Przypominamy uczestnikom, że nabór trwa do 24.07.2017

05.07.2017 Zamieszamy listę osób, które zakwalifikowały się do projektu, a złożyły dokumenty do 05.07.2017

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

03.07.2017 Zamieszamy listę osób, które zakwalifikowały się do projektu, a złożyły dokumenty do 03.07.2017

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

23.06.2017 – UWAGA ważne informacje dla uczestników

Szanowni Państwo,

informujemy iż od 10.07.2017r. do 24.07.2017r. do godziny 16.00 przyjmować będziemy dokumenty niezbędne do ubiegania się o dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, dokumenty te obejmują:

 1. wniosek o przyznanie środków finansowych  na rozwój przedsiębiorczości – załącznik nr 10
 2. wnioski  o przyznanie wsparcia pomostowego – załącznik nr 18
 3. biznesplan załącznika nr 11;

W/w dokumenty można składać osobiście do biura projektu: ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin
lub wysłać na podany adres pocztą/kurierem.

Wszystkie dokumenty prosimy złożyć w DWÓCH egzemplarzach,  wypełnione elektronicznie, wydrukowane, z czytelnymi, odręcznymi podpisami. Biznesplany powinny być trwale spięte.


Uwaga!!! Beneficjent pomocy (Uczestnik projektu) rejestruje działalność gospodarczą dopiero po otrzymaniu ostatecznej informacji o przyznaniu środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, przy czym dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej co do zasady powinien być tożsamy z dniem jej rejestracji.

21.06.2017 Zamieszamy listę osób, które zakwalifikowały się do projektu, a złożyły dokumenty do 21.06.2017

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

30.05.2017 Zamieszamy listę osób, które zakwalifikowały się do projektu, a złożyły dokumenty do 30.05.2017

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

12.05.2017 – Zamieszamy listę osób, które zakwalifikowały się do projektu, jednocześnie wciąż prowadzimy rekrutację uzupełniającą na miejsca pozostałe oraz listę rezerwową. Na liście znajdują się osoby, które złożyły dokumenty do 8.05.2017 r.

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

28.04.2017 Rekrutacja wciąż trwa  – zapraszamy w szczególności osoby odchodzące z rolnictwa.

UWAGA Kolejna ważna informacja na prośbę potencjalnych uczestników wydłużamy rekrutację do 27.04.2017!!

31.03.2017

UWAGA Kolejna ważna informacja na prośbę potencjalnych uczestników wydłużamy rekrutację do 18.04.2017!!

24.03.2017

UWAGA UWAGA Rekrutacja przedłożona do 31 marca 2017 r. Zapraszamy do składania dokumentów.

28.02.2017

Uprzejmie informujemy, iż  złożone dokumenty rekrutacyjne  zostały zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. W związku z tym ogłaszamy nabór dokumentów rekrutacyjnych w ramach projektu „Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości”.

Planowany termin rekrutacji: 10.03.2017r. (piątek) -24.03.2017r.(piątek)

Na dokumenty rekrutacyjne składają się:

 • Regulamin rekrutacji PDF
 • Załącznik nr. 1  Formularz rekrutacyjny PDF
 • Załącznik nr. 1a Oświadczenie dotyczące dodatkowych punktów rekrutacyjnych PDF
 • Załącznik nr. 2 Karta oceny formularza PDF
 • Załącznik nr. 3 Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa PDF
 • Załącznik nr. 5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych PDF

Wszystkie załaczniki można można również uzyskać w Biurze Projektu.

Ponadto prosimy:

 • osoby zarejestrowane jako bezrobotne o przedłożenie zaświadczenia z PUP/MUP potwierdzającego status osoby bezrobotnej;
 • osoby długotrwale bezrobotne o przedłożenie zaświadczenia z PUP/MUP potwierdzającego status osoby długotrwale bezrobotnej;
 • osoby odchodzące z rolnictwa o przedłożenie zaświadczenia o korzystaniu z systemu ubezpieczeń KRUS oraz zaświadczenia z PUP/MUP potwierdzającego status osoby bezrobotnej;
 • osoby z niepełnosprawnością o przedłożenie kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności lub innego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Formularze zgłoszeniowe przyjmujemy w godzinach od 8.00 do 16.00.

Proszę pamiętać, iż formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami mogą  Państwo wysłać  pocztą / kurierem na adres: Lubelskie Centrum Consultingu Sp. z o.o., ul. Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin lub dostarczyć osobiście do biura projektu.

Poniżej znajdują się dokumenty dla osób, które zakwalifikują się do projektu związane z aplikowaniem o środki finansowe oraz wsparcie pomostowe:

 • Załącznik nr. 7 Regulamin przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PDF
 • Załącznik nr. 8 Oświadczenia Beneficjenta pomocy / poręczyciela o nieposiadaniu długów PDF
 • Załącznik nr. 9 Oświadczenie zgody małżonka na wniesienie zabezpieczenia/złożenia poręczenia PDF
 • Załącznik nr. 10 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis PDF
 • Załącznik nr. 10a Wniosek o przyznanie bezzwrotnego finansowego wsparcia w postaci środków finansowych PDF
 • Załącznik nr. 11 Minimalny zakres biznesplanu PDF
 • Załącznik nr. 12 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy Uczestnikiem projektu a Beneficjentem PDF
 • Załącznik nr. 15 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu PDF
 • Załącznik nr. 16 Karta oceny biznesplanu PDF
 • Załącznik nr. 18 Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego PDF

08.02.2017 r.

W związku z planowanym rozpoczęciem rekrutacji Uczestników do projektu Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości, poniżej wkrótce zostaną zamieszczone dokumenty rekrutacyjne.  Niedługo podamy informację, w jakim terminie rozpoczniemy ich nabór.

1. Regulamin rekrutacji.
2. Załącznik „Formularz rekrutacyjny”
3. Załącznik „Karta oceny formularza”
4. Załącznik „Oświadczenie o zamiarze odejścia z rolnictwa”
5. Załącznik „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych”

Szczegółowe informacje uzyskać można w Biurze Projektu – dane kontaktowe znajdują się powyżej.

06.02.2017 r.

W związku z realizacją projektu Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości już niebawem na stronie zamieszczone zostaną dokumenty rekrutacyjne.

01.02.2017 r.

Miło nam poinformować, iż w dniu dzisiejszym rozpoczynamy realizację projektu Lubelskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości. Zachęcamy do śledzenia aktualności
w zakładce Projektu LCRP.

Ważne linki:

Oferta


Oto TRZY FILARY naszej działalności. Dowiedz się więcej zapoznając się z katalogami.

Więcej

Masz jakieś pytania? Śmiało! Napisz do nas.

Skontaktuj się z nami

Już wiesz gdzie
nas znajdziesz


Lubelskie Centrum
Consultingu
sp. z o.o.

ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
(Inkubator Technologiczny)

NIP: 946-25-74-510
REGON: 060449905
KRS: 0000324073
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

Bank: Toyota Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 02 2160 0003 2000 1565 6209 0001

+48 81 440 87 00
biuro@lcc.lublin.pl

Jesteśmy do Twojej dyspozycji


captcha

 Akceptuję Politykę Prywatności
Przeczytaj Politykę Prywatności