GEO4WORK


„Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy”

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Okres realizacji projektu: od 01.03.2016 do 31.10.2018

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Uniwersytetem Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie

Wartość projektu: 2 558 673,87 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 481 913,65 PLN

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest do 180 studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.

Cel projektu

Wzmocnienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych 180 studentów (111 kobiet) Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odpowiadających potrzebom otoczenia społeczno-gospodarczego w okresie 03.2016-10.2018.

Wybór grupy docelowej podyktowany jest zapotrzebowaniem gospodarki województwa lubelskiego na pracowników tych branży. Rozwijane będą w nim kompetencje zdiagnozowane jako kluczowe dla absolwentów kierunków geografia, gospodarka przestrzenna, geoinformatyka i turystyka i rekreacja, które są poszukiwane przez pracodawców w tych branżach. Realizacja projektu wpisuje się w długofalową strategię wsparcia kompetencji studentów kierunku geografia, geoinformatyka, gospodarka przestrzenna, turystyka i rekreacja na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, co przyczyni się do lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy. Dzięki udziałowi w projekcie studenci podniosą swoje kompetencje zawodowe, analityczne i komunikacyjne. Program szkoleń obejmuje zagadnienia nie uwzględnione w programie studiów a wymagane na rynku pracy. UP uczestniczyć będą w szkoleniach zawodowych i miękkich, pracach projektowych, wyjazdach/wizytach studyjnych, pracy w zespołach projektowych przy współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności z pracodawcami. Studenci zostaną poddani analizie kompetencji, wykonanej przed rozpoczęciem projektu oraz po jego zakończeniu, a także objęci 12 miesięcznym monitoringiem losów absolwentów. Projekt przewiduje organizację certyfikowanych szkoleń zawodowych rozwijających umiejętności praktyczne. Należeć do nich będą kursy branżowe. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie studentów (potwierdzone badaniami Wnioskodawcy i Partnera) związane z potrzebą uczestnictwa w większej liczbie zajęć praktycznych. Ważną częścią projektu będą również zadania związane ze współpracą z otoczeniem gospodarczo-społecznym, takie jak wizyty studyjne u pracodawców oraz forum branżowo-społeczne będące formą zacieśniania współpracy Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Działania projektowe

Projekt przewiduje:
Bilans kompetencji studentów – diagnoza deficytu kompetencji każdego Uczestnika projektu i dopasowanie działań projektowych do zdiagnozowanych potrzeb oraz przeprowadzenie drugiego bilansu kompetencji po zakończeniu udziału zaplanowanych w działaniach projektowych.
Certyfikowane szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne i analityczne.
Certyfikowane szkolenia i dodatkowe zajęcia warsztatowe podnoszące kompetencje zawodowe
Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach dedykowane tematycznie do każdej ze ścieżek merytorycznych.
Praktyczne zadania zawodowe i warsztat branżowo-społeczny.

Personel biura projektu:

Koordynator Projektu – LIDER
Justyna Baranowska-Olko
e-mail: justyna.baranowska@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-55-32

Asystent Koordynatora Projektu – PARTNER LCC
Dorota Surma
e-mail: dorota.surma@lcc.lublin.pl
tel. 791 222 132

Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości – LIDER
Marcin Rączka
e-mail: marcin.raczka@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-55-32

Specjalista ds. rekrutacji i organizacji szkoleń PARTNER LCC
Agnieszka Sąsiadek
e-mail: agnieszka.sasiadek@lcc.lublin.pl
tel. 501 070 425

Adres biura projektu LIDERA:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Biuro projektu „Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności na nowoczesnym rynku pracy”

Budynek Biblioteki Głównej UMCS
Ul. Radziszewskiego 11, pok. 119
20-031 Lublin
tel. (81) 537-55-32

Godziny pracy:
poniedziałek-piątek – 7.15-15.15
Strona LIDERA projektu:
http://www.umcs.pl/

Aktualności

11.05.2016 r. – W związku z realizacją przez LUBELSKIE CENTRUM CONSULTINGU Sp. z o.o. Lublinie i  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie projektu „Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności
na nowoczesnym rynku pracy”
, planujemy opracowanie Bilansu kompetencji i przeprowadzenia indywidualnych rozmów z coachem kariery, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na opracowanie Bilansu kompetencji i przeprowadzenia indywidualnych rozmów z coachem kariery zgodnie z zapisami procedury rozeznania rynku:

Rozeznanie Rynku nr. 1 – Bilans kompetencji

Rozeznanie Rynku nr. 1 – Bilans kompetencji Załączniki

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania wersji elektronicznych dokumentów związanych z rozeznaniem rynku do godziny 18.05.2016 do 23.59 ze względu na błąd w załączniku nr. 5.

16.05.2016 r. – W związku z realizacją przez LUBELSKIE CENTRUM CONSULTINGU Sp. z o.o. Lublinie i  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie projektu „Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności
na nowoczesnym rynku pracy”
, planujemy przeprowadzenie szkoleń miękkich z wykorzystaniem innowacyjnych laboratoriów typu I-LAB oraz pozostałych szkoleń miękkich (dedykowane szkolenia obszarowe) zakończone wydaniem certyfikatu, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie wyżej wymienionych szkoleń, zgodnie z zapisami procedury konkurencyjności:

Procedura Konkurencyjności nr. 1 – Szkolenia miękkie

Procedura Konkurencyjności nr. 1 – Szkolenia miękkie przedłużenie terminu składania ofert

Procedura Konkurencyjności nr. 1 – Szkolenia miękkie Załączniki

Procedura Konkurencyjności nr. 1 – Szkolenia miękkie Wyniki

06.06.2016 r. – W związku z realizacją przez LUBELSKIE CENTRUM CONSULTINGU Sp. z o.o. Lublinie i  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie projektu „Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności
na nowoczesnym rynku pracy”
, planujemy wynajem sali szkoleniowej, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej zgodnie z zapisami procedury rozeznania rynku:

Rozeznanie Rynku nr. 2 – Wynajem sali szkoleniowej Lublin

Rozeznanie Rynku nr. 2 – Wynajem sali szkoleniowej Lublin Załączniki

06.06.2016 r. – W związku z realizacją przez LUBELSKIE CENTRUM CONSULTINGU Sp. z o.o. Lublinie i  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie projektu „Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności
na nowoczesnym rynku pracy”
, planujemy organizacje usługi cateringowej oraz serwisu kawowego, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na powyższe usługi zgodnie z zapisami procedury rozeznania rynku:

Rozeznanie Rynku nr. 3 – Wyżywienie Lublin

Rozeznanie Rynku nr. 3 – Wyżywienie Lublin Załączniki

06.06.2016 r. – W związku z realizacją przez LUBELSKIE CENTRUM CONSULTINGU Sp. z o.o. Lublinie i  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie projektu „Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności
na nowoczesnym rynku pracy”
, planujemy organizacje usługi cateringowej oraz serwisu kawowego , dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na powyższe usługi zgodnie z zapisami procedury rozeznania rynku:

Rozeznanie Rynku nr. 4 – Wyżywienie Radom

Rozeznanie Rynku nr. 4 – Wyżywienie Radom Załączniki

06.06.2016 r. – W związku z realizacją przez LUBELSKIE CENTRUM CONSULTINGU Sp. z o.o. Lublinie i  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie projektu „Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności
na nowoczesnym rynku pracy”
, planujemy organizacje usługi hotelowej na terenie miasta Radomia, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na powyższe usługi zgodnie z zapisami procedury rozeznania rynku:  http://lcc.lublin.pl/wp-content/uploads/2016/06/G4W_RR6_Publikacja.pdf

Rozeznanie Rynku nr. 5 – Zakwaterowanie Radom

Rozeznanie Rynku nr. 5 – Zakwaterowanie Radom Załączniki

07.06.2016 r. – W związku z realizacją przez LUBELSKIE CENTRUM CONSULTINGU Sp. z o.o. Lublinie i  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie projektu „Geo4work – Rozwój kompetencji zawodowych studentów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS i wzmocnienie ich konkurencyjności
na nowoczesnym rynku pracy”
, planujemy organizacje usługi transportu Uczestników Projektu na trasie Lublin-Radom-Lublin, dlatego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na powyższe usługi zgodnie z zapisami procedury rozeznania rynku:

Rozeznanie Rynku nr. 6 – Transport Radom

Rozeznanie Rynku nr. 6 – Transport Radom Załączniki

Oferta


Oto TRZY FILARY naszej działalności. Dowiedz się więcej zapoznając się z katalogami.

Więcej

Masz jakieś pytania? Śmiało! Napisz do nas.

Skontaktuj się z nami

Już wiesz gdzie
nas znajdziesz


Lubelskie Centrum
Consultingu
sp. z o.o.

ul. Frezerów 3
20-209 Lublin
(Inkubator Technologiczny)

NIP: 946-25-74-510
REGON: 060449905
KRS: 0000324073
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku
VI Wydział Gospodarczy KRS,
ul. Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik

Bank: Toyota Bank Polska S.A.
Nr rachunku: 02 2160 0003 2000 1565 6209 0001

+48 81 440 87 00
biuro@lcc.lublin.pl

Jesteśmy do Twojej dyspozycji


captcha

 Akceptuję Politykę Prywatności
Przeczytaj Politykę Prywatności